تاریخ به‌روز‌رسانی: 31-4-98

29s s f

Sale

Daryaaft

Forushi

سیلوی ذخیره گندم
منطقه قیمت-متراژ
x-x دزفول
 
گاوداری صنعتی
منطقه قیمت-متراژ
10000-1500 جاده شهیون
 
ماسه شویی
منطقه قیمت-متراژ
170000-x گورسفید
 
دامداری
منطقه قیمت-متراژ
417-x گاومیش آباد
 
شهربازی
منطقه  قیمت-متراژ
x-x دزفول
 
کارخانه بسته‌بندی سبزیجات
منطقه  قیمت-متراژ
13--x شهرک صنعتی2
 
کارگاه بلوک زنی
منطقه  قیمت-متراژ
x-x آهن فروشان

 

Kelik