تاریخ به‌روز‌رسانی: 31-4-98

26s z f

Sale

Daryaaft

Forushi

منطقه قیمت-متراژ
110-100 صفی آباد
138-86 دزبار
220-x آهن فروشان
269-95 آهن فروشان

320-160 پشت دادگستری جدید

تلفن مالک: 09032718203

325-360 کوی مدرس
350-600 جاده آهن فروشان
375-170 بعد مدرس
400-200 شهرک صنعتی کوپیته
680-578 پشت زندان
680-x شهرک صنعتی3
3000-x سیاه منصور

 

Kelik