تاریخ به‌روز‌رسانی: 31-4-98

24s s f

Sale

Daryaaft

Forushi

منطقه قیمت-متراژ
120-x مجتمع صنعتی1

214-300 گاومیش آباد

تلفن مالک: 09308565408

340-x دزفول
400-x شهرک صنعتی
475-0 مجتمع صنعتی1
500-350 جاده زیباشهر
500-x شهرک صنعتی
500-x مجتمع صنعتی1
525-1470 کارخانه آرد
750-x سیاه منصور
750-x شهرک صنعتی
1000-600 آهن فروشان

1000-3000 مجتمع صنعتی1

تلفن مالک: 09051415510

1475-1920 مجتمع صنعتی1

تلفن مالک: 09166051214

4000-2400 شهرک صنعتی یک
10000-x شهرک صنعتی
30000-x شهرک صنعتی

 

Kelik