تاریخ به‌روز‌رسانی: 10-4-98

21k z r

Rent

Daryaaft

Rahni

منطقه قیمت-متراژ
20000-x-30000 دزفول
20000-x-x جاده خوشبختی
50000-x-60000 جاته
130000-x-1105 شیرین آب
180000-x-x دزفول
250000-x-x روستای بنادر
500000-x-4000 دزفول

 

Kelik