تاریخ به‌روز‌رسانی: 31-4-98

16k b f

Sale

Daryaaft

Forushi

منطقه  قیمت-متراژ
300-168 پیام نور
300-200 لک لک ها
400-125 بن جعفر
400-130 سردشت
400-145 بنجعفر
400-400 شمس آباد
406-154 بن جعفر
499-94 بندبال
500-60 زاویه
500-100 بنوارحسین
500-130 بنجعفر
500-135 بن جعفر
500-140 بن جعفر
500-145 بن جعفر
500-150 بن جعفر
500-150 چهارراه آوج
500-170 اطراف دزفول
500-170 بن جعفر
500-180 بن جعفر
500-185 بن جعفر
500-195 بن جعفر
500-200 بن جعفر
500-210 تکین
500-215 بن جعفر
500-230 نزدیک دزفول
500-250 بنجعفر
500-400 بن جعفر
510-185 بن جعفر
553-180 بن جعفر
553-185 اطراف دزفول
565-198 باغ نهال
580-174 عباس آباد
600-162 بن جعفر
600-150 بن جعفر
600-210 پل چهارم
600-300 کوچه باغ لک لک ها
600-400 پل چهارم
600-500 شهرک منتظری
640-200 عباس آباد
650-200 عباس آباد
650-x بن جعفر
670-480 بنجعفر
670-790 منتظری
700-200 عباس آباد
700-230 بن جعفر
700-231 عباس آباد
700-280 جابر انصاری
700-525 شمس آباد
700-1800 اوج
713-210 بن جعفر
750-210 شهرک منتظری
750-488 فراش
760-250 نهال
800-232 بن جعفر
800-264 بن جعفر
800-300 نهال
800-480 شهرک منتظری
850-240 بن جعفر
855-252 بن جعفر
856-480 شهرک منتظری
870-244 لک لک ها
875-200 بن جعفر
875-210 جاده پوستی
900-216 جاده پوستی
900-270 بن جعفر
900-378 بن جعفر
900-510 تالار پرن
900-630 شمس آباد
900-900 شمس آباد
900-x نزدیک فلکه موشک
906-900 کوچه باغ گلستان
967-480 بن جعفر
1000-150 بنوار
1000-170 چغاسرخ
1000-180 سنجر
1000-185 جاده زاویه
1000-190 زاویه اولی
1000-200 جابر انصاری
1000-200 شهرک منتظری
1000-210 بندبال
1000-220 بندبال
1000-230 بن جعفر
1000-240 جاده پوستی
1000-250 بن جعفر
1000-250 بندبال
1000-250 بنوار
1000-250 سنجر
1000-250 سیاه منصور
1000-260 بن جعفر
1000-260 کانال شاهوری
1000-280 بن جعفر
1000-280 عباس آباد
1000-280 کوچه باغ نهال
1000-285 بن جعفر
1000-290 بندبال
1000-290 بنه اسد
1000-300 بن جعفر
1000-300 پل سبز
1000-300 جام جم
1000-300 چهارراه آوج
1000-300 صفی آباد
1000-320 عباس آباد
1000-320 کوچه باغ نهال
1000-330 بن جعفر
1000-330 شهرک مطهری
1000-345 جاده پوستی
1000-350 بن جعفر
1000-350 تالار جام جم
1000-355 آوج
1000-360 بن جعفر
1000-370 بن جعفر
1000-380 سیاه منصور
1000-380 قلعه سید
1000-400 مطهری
1000-425 بن جعفر
1000-450 بنجعفر
1000-450 شهرک منتظری
1000-470 عباس آباد
1000-490 فلکه موشک
1000-500 منتظری
1000-520 جاده خوشبختی
1000-620 فلکه موشک
1000-630 بنه اسد
1000-750 بن جعفر
1000-830 شمس آباد
1000-850 کوچه باغ نشاط
1015-300 جابر انصاری
1020-367 عباس آباد
1020-420 پیام نور
1020-430 شمس آباد
1050-550 بن جعفر
1050-800 بنجعفر
1057-350 نزدیک دزفول
1080-700 شمس آباد
1100-330 شهرک منتظری
1150-1150 خاطره
1157-509 بن جعفر
1160-220 سیاه منصور
1200-408 بن جعفر
1200-444 بن جعفر
1200-456 بن جعفر
1200-720 قمش
1250-562 کوچه باغ باران
1260-390 سیاه منصور
1300-754 بن جعفر
1300-780 تکین
1330-465 منتظری
1400-630 پل چهارم
1400-600 کوچه باغ ساحل
1400-1120 شمس آباد
1404-630 پل چهارم
1500-180 سیاه منصور
1500-255 اوج
1500-1200 شهرک منتظری
1700-595 تالار جام جم
1700-765 بلوار الغدیر
1700-865 شمس آباد
1700-1275 شمس آباد
1755-1000 قلعه سید
1800-666 قلعه سید
1900-570 شرف آباد
2000-550 بند بال
2000-600 زاویه حمودی
2000-620 بندبال
2000-640 بن جعفر
2000-640 جاده سد دز
2000-700 شهرک مطهری
2000-800 بن جعفر
2000-1200 5کیلومتری دزفول
2000-1200 بن جعفر
2000-1400 شمس آباد
2150-881 بنوار شامی
2200-1056 بن جعفر
2300-483 بن جعفر
2500-625 قلعه نو
2500-825 شمس آباد
2500-825 شمس آباد
2500-950 بنوارحسین
2600-450 زاویه حاجیان
2600-520 پل غدیر
2700-1215 اتوبان اهواز
2700-1830 آوج
2800-616 سنجر
3000-600 حمودی
3000-750 مسجد دهبر
3000-1350 بن جعفر
4000-x بنجعفر
4500-1440 صفی آباد
5000-1400 نزدیک دزفول
5000-1500 زاویه مرادی
5000-x زاویه مرادی
5400-1512 نزدیک دزفول
6000-1500 شهرک منتظری
6000-1620 منتظری
6000-1800 شهرک منصوری
6200-1550 عباس آباد
7000-2100 دانشگاه
7500-3600 شهرک منتظری
8000-1600 اتوبان آوج
8000-2240 دزفول
9000-3600 حمید آباد
10000-4800 دزفول
15000-6000 صفی آباد
20000-4800 دزفول
20000-6600 اطراف دزفول
20000-8000 دزفول
24000-60000 شمس آباد
30000-11400 قلعه قاضی
32600-4890 سنجر
120000-3420 شهر حمزه

 

Kelik