تاریخ به‌روز‌رسانی: 31-4-98

13mt s f

Sale

Daryaaft

Forushi

منطقه  قیمت-متراژ
19-_200 کوی مدرس
28-330 هایپرمادر
30-330 اندیشه
36-380 پیام آوران
40-100 زیباشهر
40-450 سمیه
40-480 دادگستری
42-550 حکیم سنایی
43-230 مولوی
50-x کوی سعدی
60-600 زیباشهر
75-600 بهشتی جنوبی
75-2300 امام جنوبی
80-200 زیباشهر
82-x سلمان فاسی زکریا

92-850 کشاورز حافظ

تلفن مالک: 09163475882

100-730 سلمان فارسی
110-x بلوار جمهوری
113-830 انقلاب
120-800 زیباشهر
122-770 انقلاب
122-770 انقلاب-طباطبایی

122-800 خ انقلاب

تلفن مالک: 09331071371

150-1600 کوی سعدی
161-630 مادر
200-1400 عقیق
200-1500 پیام نور
200-1600 دزفول
200-2400 کوی حافظ
200-x 22بهمن
217-2600 روستا
247-1309 بهشتی
247-1750 امام-بسیج
250-470 زیباشهر
250-1000 آزادگان
250-x امامت امام
270-540 زیباشهر
275-962 سینما بهمن
325-2080 امام جنوبی-جهاد
340-650 زیباشهر
500-x دزفول
x-3500 آفرینش
x-x خ منتظری
ا

Kelik