تاریخ به‌روز‌رسانی: 31-4-98

11t s f

Sale

Daryaaft

Forushi

مجتمع یا مجموعۀ تجاری
منطقه قیمت-متراژ

520-x کشاورز

تلفن مالک: 09161414277

575-x جاده بنجعفر
ا
لکس تجاری
منطقه قیمت-متراژ
53-240 امام جنوبی
127-1270 آفرینش شریعتی

155-1550 میدان امام

تلفن مالک: 09166412545

212-800 آزادگان
X-x دزفول
ا
دفتر کار و واحدهای اداری-تجاری
منطقه قیمت-متراژ
36-x پاساژ سعید
50-50-x شریعتی
100-x حاج مرادی
155-1162 حافظ-45متری
325-x ابتدای جاده شوشتر

378-x سیدمحمود

تلفن مالک: 09916101226

اا
واحدهای کارگاهی-تجاری
منطقه قیمت-متراژ
400-3600 دزفول
2130-x دزفول
ا
گاراژ
منطقه قیمت-متراژ
210-x شهیدآباد

500-x آپادانا

تلفن مالک: 09168438720

500-x شهرک مدرس
527-1950 کارخانه آرد
600-700 شمس آباد
720-x کوتیان

730-5110 شوش میدان شاهد

تلفن مالک: 09166448627
ا
انبار
منطقه قیمت-متراژ
140-x شهربانی

400-2200 عارف

تلفن مالک: 09166415574

ا
حجره میدان بار
منطقه قیمت-متراژ
330-3960 میدان بار

330-3960 میدان بار قدیم

تلفن مالک: 09036126277

 
معاوضه تجاری
منطقه قیمت-متراژ
x-x شریعتی
 
پیش‌فروش تجاری
منطقه  قیمت-متراژ
x-x هایپرمارکت مادر

 

Kelik