تاریخ به‌روز‌رسانی: 31-4-98

10t z f

Sale

Daryaaft

Forushi

منطقه  قیمت-متراژ
16-176 هایپرمادر
16-192 دانشگاه سما
20-x فرهنگشهر
25-155 اندیشه
25-162 فرهنگشهر

26-235 آفرینش جنوبی

تلفن مالک: 09106425610
30-270 آفرینش جنوبی
34-544 امید اصلی
40-260 هفت ستاره
40-x کوتیان
42-273 زیباشهر
42-300 بلوار خیبر
42-x بلوارخیبر
80-480 مالک اشتر
83-x جاده بنجعفر
145-x جاده بن جعفر
220-x آهن فروشان
240-840 دزبار
1000-700 پیام نور
1225-x آهن فروشان

 

Kelik