تاریخ به‌روز‌رسانی: 10-4-98

09t m r

Rent

Daryaaft

Rahni

منطقه   اجاره-رهن-متراژ
3-6-1000 خ امام
3-8-1200 امام
4-5-700 سبزقبا
7-15-2500 امام
7-28-2200 بازار قدیم
8-8-1800 مثلث
8-10-2000 پاساژ مروارید
9-5-500 پاساژ جلالی
9-120-50 پاساژ آریا
10-5-400 پاساژ برکسه
10-5-400 سعیدی
10-10-1800 میدان مثلث
11-2-350 بازارچه کشاورز
11-3-850 45متری
11-4-700 پاساژ امین
11-5-550 پاساژ امین
12-7-450 امام موسی صدر
12-10-400 آزادگان
12-10-1500 45متری
12-17-1500 پاساژ امین
12-x-3000 شریعتی
12-x-x بازار کهنه
13-1.5-230 اندیشه
13-5-700 منتظری
13-x-x طالقانی
14-1.5-230 اندیشه
14-3-300 پاساژ چهارراه
14-10-300 پاساژ ولیعصر
14-15-1400 طالقانی
14-x-x پاساژ جلالی
15-3-300 دزفول
15-4-350 فلکه کوتیان
15-5-2200 طالقانی
15-10-500 اندیشه
15-10-700 فولادیان
15-15-2500 شریعتی
15-20-350 قاضی
15-40-700 طالقانی
15-x-x امام جنوبی
16-5-400 کوی سعدی
16-16-1600 پاساژ امین

16-20-2000 پاساژ امین

تلفن مالک: 09371476464

17-9-400 فرهنگشهر
17-x-x پل قدیم
18-4-300 پاساژ سعید
18-4-350 آفرینش شریعتی
18-4-350 پاساژ سعید
18-5-350 سیدصبور
18-5-300 استقلال
18-5-400 امام سجاد
18-15-2200 فتح المبین
19-20-2000 پاساژ امین
20-3-300 عدالت
20-4-500 امام شمالی
20-5-350 کمیل
20-5-400 کوچه عزیز صفری
20-5-700 انقلاب
20-8-350 بلوار معلم
20-8-450 بلوار معلم
20-10-500 آفرینش جنوبی
20-10-1000 عارف
20-10-1000 مطهری
20-10-1500 شریعتی
20-15-20000 شریعتی
20-20-1500 بهشتی
20-50-2000 شریعتی
20-x-x کوی مدرس
20-x-x ولی آباد
21-8-500 آفرینش مولوی
22-5-500 پل قدیم
22-30-800 فرهنگشهر
23-80-250 آتشنشانی
24-2-350 ترمینال اهواز
24-5-700 انقلاب
24-10-1100 قلعه
24-15-1200 سیمتری شریعتی
24-15-1200 شریعتی
24-15-2300 منتظری
24-17-1800 45متری
24-30-1300 فردوسی طالقانی
25-2-300 اندیشه
25-8-450 هجرت
25-10-400 مادر
25-10-1000 اندیشه
25-10-1300 منتظری
25-10-1500 منتظری
25-15-1300 منتظری
25-20-1300 منتظری
25-50-50 بهشتی
25-100-10 فولادیان
28-10-1000 فردوسی-حر
30-7-700 منتظری بهشتی

30-7-700 منتظری فروهر

تلفن مالک: 09163448106

30-10-700 بهشتی
30-20-2700 امام جنوبی
30-35-1000 45متری
30-35-3500 کوی پیام
34-10-700 سعدی
34-16-750 نبوت
35-20-500 جمهوری
35-75-1 فولادیان
40-5-700 بنی هاشم
40-10-400 کوی طالقانی
40-10-500 زیباشهر
40-12-1600 فلکه مادر
40-12-1800 ساحلی
40-15-2200 طالقانی
40-25-1500 امام شمالی
40-30-300 بهمن
40-50-1000 منتظری
40-x-x امام جنوبی
41-6-650 ترمینال خراطان
42-16-2000 45متری
48-15-1500 یازهرا
48-20-1500 یازهرا
50-7-600 جاده بن جعفر
50-10-1000 میثم
50-45-200 منتظری
55-10-2500 شریعتی
55-15-3000 میدان مثلث
60-10-2500 شریعتی
60-15-900 دزفول
65-20-1300 موسی صدر
70-10-600 زیباشهر
80-15-1800 منتظری
80-20-2000 فردوسی-کشاورز
80-20-6500 سیدمحمود
80-30-3500 شریعتی

80-35-1500 فلکه موشک

تلفن مالک: 09166456142

85-25-1800 فلکه موشک

تلفن مالک: 09169479188

85-40-3000 حضرت رسول
88-x-x امام جنوبی
90-50-7500 شریعتی

95-25-2200 جهاد امام

تلفن مالک: 09166456142

100-100-3500 شریعتی
110-20-2200 شهرداری منطقه1
110-20-14000 چهارراه شریعتی
110-50-3000 منتظری
125-20-700 امام جنوبی
140-x-x شهربانی سابق
150-30-4000 بهشتی-طالقانی
220-30-3000 45متری
240-40-4300 علی کله
x-20-1500 فتح المبین

 

Kelik