تاریخ به‌روز‌رسانی: 31-4-98

08t m f

Sale

Daryaaft

Forushi

منطقه  قیمت-متراژ
7-300 امام
8-190 خراطان
9-1780 امام
10-75 بازارچه کشاورز
10-150 ایمان روستا
10-160 پاساژ جلالی
10-200 مطهری شمالی
10-500 امام
11-x کشاورز
12-360 لبخند شکوفه
12-2490 امام
12-x پاساژ مرساقیان
12-x شریعتی
13-430 کشاورز

13-600 پاساژ امین

تلفن مالک: 09396414969

14-198 پاساژولیعصر
14-x پاساژ امین
15-210 کوی سعدی
15-225 علی مالک
15-240 فردوسی شمالی

15-350 پاساژ مرساقیان

تلفن مالک: 09121997987

15-370 پاساژ مسعود
15-380 شریعتی
15-x خراطان
16-200 خراطان
16-220 کوی سعدی
16-395 پاساژ نگین دز
16-x پاساژ آیینه
17-200 قاضی
18-18-1500 طالقانی
18-180 سلمان فارسی

19-500 میدان امام

تلفن مالک: 09166412545

19-700 امام
20-250 احسان صلی
20-400 مطهری
20-x بهشتی
20-x مطهری
21-315 آموزش و پرورش
21-330 فردوسی نظامی
22-420 امام موسی صدر
23-57 مطهری شیخ بهائی
23-550 بهشتی وصال
23-600 فولادیان
24-312 کلانتریان منتظری
24-430 وصال 45متری
24-528 انقلاب
24-x آفرینش 45متری
25-238 هجرت
26-390 مفتح
27-1100 طالقانی
28-350 حافظ
28-460 مادر
28-x جاده بن جعفر
29-522 مادر
30--350 احسان اصلی
30-465 کارخانه آرد
30-900 منتظری
30-1050 علی کله
30-1200 بازار قدیم
30-1500 شریعتی آفرینش
31-250 کوی اندیشه
32-x موسی صدر
33-520 شاه خراسان
34-505 اندیشه
34-1190 بهاران
34-1230 45متری-مقاومت
35-450 مقاومت
36-522 بهشتی
36-x بهشتی
37-480 میدان امام
40-420 22بهمن
40-420 میدان موشک
40-440 22بهمن
40-440 نگارستان
40-480 امام سبزقبا
40-2400 طالقانی
40-x منتظری
47-658 اندیشه
47-x پاساژ سعید
48-1440 بازار قدیم
50-390 ترمینال
50-1050 منتظری بهشتی

50-1650 فتح شریعتی

تلفن مالک: 09016419898
50-1650  منتظری یازهرا
50-x جاده بنجعفر
50-x نزدیک شریعتی
53-1855 طالقانی
60-350 دادگستری
60-360 سلمان فارسی
64-x آزادی
65-1700 افشار
67-x جمهوری
70-800 زیباشهر

70-1200 بهشتی

تلفن مالک: 09169439812

75-600 بهشتی
75-x بازار قدیم
80-2560 شریعتی
82-x جاده ابتدای بنجعفر

95-1550 امام

تلفن مالک: 09122626671

95-2850 مسجدجامع

تلفن مالک: 09355996132

110-1870 منتظری
110-x هجرت
120-1800 هجرت
120-2160 امام جنوبی
130-2730 بهشتی

147-2350 پمپ بنزین فردوسی

تلفن مالک: 09161414100

147-5200 میدان بار
225-1125 مقاومت
x-x پاساژ آریا

 

Kelik