تاریخ به‌روز‌رسانی: 10-4-98

06m s r

Rent

Daryaaft

Rahni

لکس مسکونی
منطقه   اجاره-رهن-متراژ
40-5-500 افشار
60-10-500 هایپر مادر
70-20-600 نظامی
70-25-250 زیباشهر
70-25-400 پیام آوران
70-30-400 فرهنگشهر
70-40-300 هایپر مادر
70-60-5 افشار
75-19-500 امام شمالی
80-10-550 مطهری-معزی
80-10-700 پانصد دستگاه
80-15-500 پیام آوران
80-90-0 مربی
90-30-300 فرهنگشهر
90-30-500 قاضی
90-50-10 امام شمالی
90-50-400 رفیع
95-50-50 فرهنگشهر
100-17-700 مقاومت
100-20-700 میدان مادر
100-30-1000 نگارستان
100-40-1000 نگارستان
100-50-400 فرهنگشهر
100-50-550 فرهنگشهر
100-65-0 فرهنگشهر
100-70-0 فرهنگشهر
110-20-300 یازهرا
110-40-600 کوی پیام
110-85-0 فرهنگشهر
115-95-200 فرهنگشهر
120-30-800 میدان رقیه
120-70-650 پیام آوران
123-35-x زیباشهر
130-10-400 زیباشهر
130-80-0 کوی سعدی
150-100-0 نگارستان
160-40-1500 دهقان-افشار
160-150-10 پیام آوران
180-100-700 پیام آوران
180-155-0 پیام آوران
250-20-700 مصلی
ا
دوبلکس
منطقه   اجاره-رهن-متراژ
70-16-550 فلکه کوتیان
170-50-2000 حمزه
ا
سوبلکس
منطقه   اجاره-رهن-متراژ
150-200-1500 رسالت
ا
مجتمع مسکونی
منطقه   اجاره-رهن-متراژ
فعلاً موجود نیست
 
سوئیت
منطقه   اجاره-رهن-متراژ
20-4-300 فرهنگشهر
ا
اجارۀ روزانه سوئیت
منطقه   اجاره-رهن-متراژ
30-x-x دزفول
40-0-120 فرهنگشهر
52-0-99 هایپرمادر
70-0-200 دزفول
70-0-200 روناش
70-0-200 ساحلی
70-0-200 علی کله
70-0-200 مرکزشهر
70-0-250 علی کله
74-0-130 دزفول
82-0-x دزفول
150-0-250 شمس آباد
 
مبله
منطقه   اجاره-رهن-متراژ
فعلاً موجود نیست
ا
اجارۀ روزانه مبله
منطقه   اجاره-رهن-متراژ
فعلاً موجود نیست
ا
ویلا
منطقه   اجاره-رهن-متراژ
فعلاً موجود نیست

 

Kelik