تاریخ به‌روز‌رسانی: 31-4-98

03m a f

Sale

Daryaaft

Forushi

منطقه  قیمت-متراژ
33-_200 میدان افشار
40-160 خ فارغ
50-190 امید اصلی
50-200 سلمان فارسی
50-250 شریعتی
50-x باباحزقیل
51-357 منتظری
52-195 کوی اندیشه
53-265 امام مینو
54-280 ملاصدرا
55-230 درمانگاه فرهنگیان
56-293 امام شمالی نعیم
57-x فرهنگشهر
59-236 دزفول
59-250 انقلاب شاه خراسان
59-290 انقلاب
60-300 زیباشهر
61-305 صفا
61-x علوم پزشکی
63-410 پیام آوران
65-250 آزادگان
65-350 عارف
65-422 شریعتی
66-280 کوی اندیشه
67-350 22بهمن
68-238 مفتح
68-270 کشاورز
69-410 فردوسی سبحانی
70-280 آزادگان
70-630 امام
72-234 محتشم
72-260 اندیشه
72-300 مطهری-طالقانی
72-330 اندیشه
72-370 بلوار ولی عصر
72-x فردوسی منتظری
72--x فرهنگشهر
72-x هایپرمادر
73-245 آزادگان
73-350 دارالمومنین
73-380 حمزه
74-260 حضرت زینب
74-300 کشاورز
75-165 مهر پیتاک
75-220 آزادگان
75-230 آزادگان
75-250 آزادگان
75-255 اندیشه
75-265 کشاورز
75-270 آزادگان
75-270 فجر
75-290 آزادگان
75-300 آزادگان
75-310 آزادگان
75-330 آزادگان
75-385 مادر
75-412 فرهنگشهر
75-435 حکیم سنایی
75-435 فرهنگشهر
75-450 حکیم سنایی
75-x مطهری
76-170 ولی آباد
76-260 مقاومت سه
76-304 فرهنگشهر
76-380 اندیشه
76-390 فرهنگشهر
76-x اندیشه
76-x مقاومت
77-170 زیباشهر
77-330 آفرینش
77-340 اندیشه
77-362 آفرینش شمالی
77-400 حمزه
77-500 طوس
78-390 حر
78-430 پیام آوران
79-420 حضرت رسول روستا
79-x مطهری
80-180 هایپر مادر
80-200 زیباشهر
80-240 محتشم
80-240 منتظری
80-280 محتشم آفرینش
80-295 آزادگان
80-330 روستا
80-340 آزادگان
80-344 آزادگان
80-350 منتظری
80-360 سبحانی بهشتی
80-460 حکیم سنایی
80-475 کوی حافظ
80-520 صفا
80-520 میدان افشار
80-600 منتظری
81-280 مهرشهر
81-320 آزادگان
81-350 آزادگان
81-370 فرهنگشهر
81-400 فردوسی
81-405 فرهنگشهر
81-450 پیام آوران
81-486 پیام آوران
81-x منتظری
82-265 مهرشهر
82-270 مهرشهر
82-320 اندیشه
82-330 آزادگان
82-420 سعیدی
82-459 ارسطو
82-560 عارف
82-x منتظری
83-310 اندیشه
83-415 کشاورز
88-340 آزادگان
83-420 سعیدی
83-440 مطهری
83-450 فردوسی شمالی
83-498 ملاصدرا
83-498 مطهری شمالی
83-540 مجسمه فردوسی
84-220 زیباشهر
84-280 کوی اندیشه
84-x آزادگان
85-190 مهرگان
85-210 آزادگان
85-280 آزادگان
85-318 مقاومت
85-340 آزادگان
85-350 فرهنگشهر
85-380 آزادگان
85-410 فرهنگشهر
85-420 ناصرخسرو
85-442 فرهنگشهر
85-510 ارسطو
85-553 قاضی
85-553 قرنی
85-x  افشار
85-x اندیشه
85-x شمال شهر
85-x طالقانی
85-x قاضی آفرینش
85-x مرکز شهر
87-190 زیباشهر
87-x امید اصلی
87-x آزادگان
88-220 مهر زیباشهر
88-460 فرهنگشهر
88-480 فرهنگشهر
88-484 فرهنگشهر
88-515 فرهنگشهر
88-x روستا
89-205 زیباشهر

89-290 کوی اندیشه

تلفن مالک: 09124637899

89-320 مهرشهر
89-380 کوی پیام
89-450 فرهنگشهر
89-480 کوی پیام
89-x فرهنگشهر
90-205 زیباشهر
90-250 مهرشهر
90-275 مهرشهر
90-280 اندیشه
90-280 مهرشهر
90-288 مهرشهر
90-290  مهرشهر
90-300 اندیشه
90-310 مهرشهر
90-320 آزادگان
90-324 فرهنگشهر
90-330 مهرشهر
90-360 آزادگان
90-387 هجرت جنوبی
90-400 آزادگان
90-420 کوی رسالت
90-423 آزادگان
90-436 آزادگان
90-440 آزادگان
90-450 آفرینش
90-450 آفرینش میرداماد
90-450 فجر ابوریحان
90-495 فجر
90-500 کوی پیام
90-504 پیام
90-550 امام سجاد
90-572 ملاصدرا
90-648 پیام آوران
90-x آزادگان
90-x زیباشهر
90-x طوس
90-x فرهنگشهر
90-x مجتمع شکوفه
90-x مهرزیباشهر
90-x مهرشهر
91-450 آزادگان
91-500 پیام آوران
91-500 قاضی
92-200 مهرشهر
92-220 پرند تهران
92-270 مهرشهر
92-280 مهرشهر
92-285 مهرشهر
92-295 مهرشهر
92-300 مهرشهر
92-310 مهر شهر
92-320 مهرشهر
92-330 مهرشهر
92-350 آزادگان
92-350 مهرشهر
92-445 بهارستان
92-460 ملاصدرا
92-478 اندیشه
92-490 بهارستان
92-502 عارف 
92-506 اندیشه
92-x زیباشهر
92-x مهرشهر
93-220 آزادگان
93-275 مهرشهر
93-300 مهرشهر
93-320 ناصرخسرو
93-350 آزادگان
93-375 آزادگان
93-425 آزادگان
93-460 ملاصدرا
93-509 اندیشه
93-x آزادگان
94-280 مهرشهر
94-340 مهرشهر
94-430 عقیق
94-517 حمزه
94-x مهرشهر
95-_200 زیباشهر
95-298 مهرشهر
95-315 مهرشهر
95-320 مهرشهر
95-350 فرهنگشهر
95-385 خ عقیق
95-385 فرهنگشهر
95-390 منتظری حافظ
95-550 کوی اندیشه
95-560 آفرینش شمالی
95-x مدرس قرنی
95-x مسکن مهر
95-x مهرشهر
96-230 زیباشهر
96-285 مهرشهر
96-330 اندیشه
96-345 روستا
96-403 کوی حافظ
96-480 هایپرمادر
96-556 نواب
97-460 وصال افشار
97-582 مطهری شمالی
98-353 اندیشه
98-450 روستا
98-480 فجر
98-490 بوذرجمهری
98-550 امام سجاد
98-578 حکیم سنایی
98-x آفرینش شمالی
100-185 مهر زیباشهر
100-200 مهرزیباشهر
100-380 هایپرمادر
100-385 12فروردین
100-430 وصال
100-460 هایپر مادر
100-480 کوی بهمن
100-495 فجر
100-550 ارسطو
100-550 حضرت رسول
100-555 اندیشه
100-570 نواب صفوی
100-580 استقلال
100-598 شریعتی
100-600 آفتاب
100-600 احسان
100-660 پیام آوران
100-620 مطهری

100-650 گلریز

تلفن مالک: 09120156312

100-650 یعقوب لیث
100-700 گلریز
100-750 فردوسی
100-x گلریز
100-x منتظری 12فروردین
100-x مهرزیباشهر
102-300 مهرشهر
102-310 مهرشهر
102-340 مهرشهر
102-350 مهرشهر
102-388 هایپرمادر
102-530 طوس
102-612 منتظری
102-x مهرشهر
103-200 مهرزیباشهر
103-450 هایپرمادر
103-463 آزادگان
103-500 پیام آوران
103-620 فتح المبین
103-670 فرهنگشهر
103-1030 فرهنگشهر
103-x شیخ بهائی
104-364 فلکه گل
105-300 مهرشهر
105-340 مهرشهر
105-368 اندیشه
105-472 پیام
105-472 ملاصدرا
105-550 22بهمن
105-680 ملاصدرا
105-735 گلریز
105-1050 فرهنگشهر
106-635 22بهمن
106-636 قرنی
108-594 ملاصدرا
108-626 ملاصدرا
108-x ملاصدرا
108-x مهرشهر
110-340 دزفول
110-352 بلوار ولی عصر
110-385 فرهنگشهر
110-430 آزادگان
110-450 فرهنگشهر
110-550 22بهمن
110-561 کوی رضا
110-682 پیام آوران
110-715 45متری آفرینش
110-990 فرهنگشهر

112-590 فرهنگشهر

تلفن مالک: 09166414623

112-600 کوی بهمن
113-678 فداییان اسلام
113-723 پیام آوران
113-x پیام آوران
114-440 مادر
115-575 دهقان-بهشتی
115-632 دهقان
115-713 دهقان
118-780 دهقان
118-794 استقلال
120-300 ولی آباد
120-540 شریعتی صفا
120-570 اندیشه
120-780 22بهمن
120-780 کوی رضا
120-804 ابوریحان
123-554 کوی سعدی
124-657 فرهنگشهر
124-720 پیام
124-800 نگار اصلی
125-750 کشاورز
125-812 رسالت
125-812 میرداماد
125-850 قرنی
125-862 دارالمومنین
130-754 مقاومت
130-819 خ مدرس-حافظ
130-970 خیام ایران
130-x روستا
130-x سهروردی
130-936 خیام-طالقانی
131-850 قرنی
131-917 پیام آوران
132-x پل غدیر
132-500 نبوی
132-550 ساحلی
132-1254 خیام شریعتی
133-x فجر 22بهمن
134-x دزفول
135-810 ملاصدرا
135-877 22بهمن
135-877 ملاصدرا
135-1080 22بهمن
137-897 عدل
140-700 ملاصدرا
140-728 ملاصدرا
140-840 نگارستان
140-x مرکز و شمال
143-550 مومن امامت
145-942 ملاصدرا
145-971 ملاصدرا
145-1029 نگارستان
145-1350 پیام آوران
145-x نواب
148-290 ولی آباد
150-550 نگارستان
150-570 آزادگان
150-600 کوی انقلاب
150-750 آزادگان
150-900 وفایی
150-960 فردوسی شمالی
150-x بلال حبشی
160-800 حمزه
160-976 فرهنگشهر
160-1072 کوی اندیشه
160-1120 کوی حافظ
160-1200 سهروردی
168-925 سیدمحمود
170-510 نیمه ساز سعدی
170-700 سجاد
170-1020 ملاصدرا
170-x مرکزوشمال
172-1083 شریعتی
175-1138 بهشتی-مدرس
175-1225 گلریز
180-x حافظ
187-561 نیمه ساز سعدی
200-1640 طالقانی-شریعتی
245-x پیام آوران

                                                                                                                                                                                                

Kelik