تاریخ به‌روز‌رسانی: 10-4-98

02m k r

Rent

Daryaaft

Rahni

منطقه   اجاره-رهن-متراژ
50-10-400 نماز جمعه
50-20-0 زیباشهر
60-10-300 زیباشهر
60-10-400 زیباشهر
60-50-x مطهری
70-22-400 کوی مسلم
80-60-0 فولادیان
100-5-700 سبحانی
100-30-650 حسینیه ثارالله
100-50-500 آزادگان
100-83-300 سلمان فارسی
100-100-0 رودکی
120-15-500 زیباشهر
120-20-200 زیباشهر
125-50-800 مربی
136-130-0 بوذرجمهوری
140-120-0 محتشم
150-80-1000 مطهری
160-100-800 پانصد دستگاه
180-100-0 کوی سعدی
180-100-250 اندیشه
180-120-x آفرینش شمالی
200-50-3000 فرهنگشهر
200-70-500 فرهنگشهر
200-175-0 محتشم
235-200-0 بهاران
250-80-600 فلکه ساعت
250-100-500 طالقانی
340-100-1000 شاه خراسان

 

Kelik